Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uzaktan Eğitim 2. Sınav Soruları

{{ page.title }}

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2. Uzaktan Eğtitim Dersinin sınav sorularını yapmadan tekrar gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.

Cevaplar üzerinde bir yanlışlık var ise bunları yorum olarak bize yazabilirsiniz.

Aşağıdakilerden hangisi halifeliğin kaldırılma nedenlerinden biri değildir?

a. Ülke de hukuk birliğinin sağlanmak istenmesi
b. Laikleşme önünde büyük bir engel olması
c. Cumhuriyet rejimi ile halifelik kurumunun çelişmesi
d. Abdülmecit Efendinin padişah gibi davranması Yanlış
e. Dış güçlerin halifelik kurumunu kullanmak istemeleri

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde tarım alanında yapılan uygulamalardan biri değildir?

a. Yüksek Ziraat Enstitüsünün kurulması
b. Atatürk Orman Çiftliğinin kurulması Yanlış
c. Aşar vergisinin kaldırılması
d. Toprak Reformunun yapılması
e. Kabotaj Kanunun çıkarılması

Türk Devriminin uygulama aşaması hangi dönemler arasında geçerlidir?

a. 19 Mayıs 1919’ da başlar günümüze kadar devam eder.
b. Lozan Konferansından başlar günümüze kadar devam eder.
c. 19 Mayıs 1919’da başlar Lozan Konferansına kadar devam eder. Yanlış
d. Tanzimat Döneminden başar 19 Mayıs 1919’a kadar devam eder.
e. Tanzimat Döneminde başlar günümüze kadar devam eder.

Atatürk, askeri ve siyasi kazanımların bir milleti kurtarmaya yetmeyeceğini; asıl kurtuluş ve özgürlüğün ekonomi ve bilim alanında elde dilen zaferle olacağına inanıyordu. Bu düşüncesi ile Atatürk Milli Güç’ün hangisini vurgulamak istemiştir?

a. Ekonomi Doğru
b. Siyasi
c. Hukuk
d. Askeri
e. Dini

Yeni Türk Devletinde, devlet başkanlığı, rejim ve hükumet sorunları aşağıdaki devrimlerden hangisi ile çözüme kavuşmuştur?

a. Cumhuriyetin ilanı Doğru
b. Halifeliğin kaldırılması
c. 1924 Anayasasının kabulü
d. İzmir İktisat Kongresinin kararları
e. Medeni kanunun kabulü

Aşağıdakilerden hangisi Aydınlanma Felsefesinin öne çıkardığı unsurlardan biri değildir?

a. Mutlak itaat Doğru
b. Akıla güven
c. Bilime inanma
d. İnsanın bireyselliği
e. Dini eleştirme

Türk deniz taşımacılığını geliştirmek amacıyla, yük ve yolcu taşıma hakkının sadece Türk gemilerine verildiği uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

a. Kabotaj Kanunun çıkarılması Doğru
b. İş Bankasının kurulması
c. Kapitülasyonların kaldırılması
d. Sümerbank’ın kurulması
e. Teşviki Sanayi Kanunun çıkarılması

Fransız İhtilalinin fikir babalarından olan ve Avrupa’nın aydınlanmasında derin etkileri olan Türk Devrimi konusunda Mustafa Kemal’e en ziyade ilham veren Filozof kimdir?

a. Spinoza
b. J. J Rousseau Doğru
c. Descartes
d. J. Locke
e. Hegel

Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM’nin seçimle yenilenme nedenlerinden biridir?

a. Yeterince milletvekilinin olmaması
b. Saltanat yanlılarına da yer vermek istenmesi
c. Osmanlıya duyulan özlemi gidermek istenmesi
d. Savaş döneminde çok yıpranmış ve çok yorulmuş olması Doğru
e. Yeni milletvekilleriyle eski milletvekillerinin kavga etmesi

Mustafa Kemal Atatürk’e göre Türk Devriminin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Islahat ve Reform
b. Batılılaşmak ve Çağdaşlaşmak
c. Reform ve Ademi Merkeziyetçi
d. Çağdaşlaşma ve Modernleşme Doğru
e. Modernleşme ve Islahat

BOT Benson Topluluk kurucusu ve bir yazılımcı.