C# Veri Tipleri Nelerdir, Nasıl Kullanılır?

{{ page.title }}

Yazacağımız programda tamsayılar, kesirli sayılar, metinler gibi farklı veri türleri ile işlem yapmamız gerekebilir.

Bu farklı veri türlerinin bilgisayarın hafızasında kapladıkları alan ve yapılacak işlemler birbirinden farklıdır. Örneğin sayılarla toplama çıkarma gibi dört işlem yapılabilirken metinlerle yapılamaz bu yüzden integer kullanılmalıdır. C# dilinde ve diğer dillerde de önceden tanımlanmış veri saklamak için kullanılan birtakım veri türleri vardır.

Veri türlerinin önceden tanımlanmış olması ve bizim bu veri türlerini kullanarak değişken tanımlamamız bilgisayarın belleğini daha optimum kullanmamız ve bu değişkenlerle ne tür işlemlerin yapılabileceğini bilgisayarın bilmesi açısından önemlidir.

C# dilin de veri tipleri ikiye ayrılır. Bunlar önceden tanımlanmış veri türleri ve kullanıcı tarafından tanımlanmış veri tipleridir. Önceden tanımlanmış veri tipleri de kendi içerisinde referans tipi ve değer tipi olmak üzere ikiye ayrılır. 13 değer tipi 2 de referans tipi olmak üzere toplamda 15 veri tipi vardır. Bunlar şu şekildedir;

Değer Tipleri

Adı Açıklama Değer Aralığı
sbyte 8 bit işaretli tam sayı -128 … 127
short 16 bit işaretli tam sayı -32.768 … 32.767
int 32 bit işaretli tam sayı -2.147.483.648 … 2.147.483.647
long 64 bit işaretli tam sayı -9.223.372.036.854.775.808 … + 9.223.372.036.854.775.807
byte 8 bit işaretsiz tam sayı 0 … 255
ushort 16 bit işaretsiz tam sayı 0 … 65.535
uint 32 bit işaretsiz tam sayı 0 … 4.294.967.295
ulong 64 bit işaretsiz tam sayı 0 … 18.446.744.073.709.551.615
float 32 bit tek kalan sayı +- 1.5*10 üzeri -45 ile +- 3.4*10 üzeri 38
double 64 bit çift kayan sayı +- 5.0*10 üzeri -324 ile +- 1.7*10 üzeri 308
decimal 128 bit ondalıklı sayı +- 1,5*10-28 ile + – 7,9*1028
bool Mantıksal ifade True ya da false
char Karakteri temsil eder Unicode standartlarındaki karakterler

Referans Tipleri

Adı Açıklama
Object Bütün veri türlerinin türediği kök eleman
String Unicode karakterlerinden oluşan metin

byte

Bilgisayarda 8 bitlik (1 byte) bir bilgiyi saklamak için kullanılır. 0 ile 255 arasındaki değerler atanabilmektedir. İşaretsiz bir veri türüdür sadece pozitif sayıları tutar. byte türünde bir değişken tanımlaması aşağıdaki gibi yapılabilir:

byte a;

sbyte

sbyte veri türü bilgisayarda 8 bitlik bilgiyi saklamak için kullanılır. İşaretli bir tamsayı türüdür yani pozitif ve negatif değerleri tutabilmektedir. Sbyte veri türünde -128 ile 127 arasındaki değerler tutulur. İnt türünde bir değişken tanımlaması aşağıdaki gibi yapılabilir:

sbyte a;

short

short türü bilgisayarda 16 bitlik(2 byte) bilgiyi saklamak için kullanılır. Short veri türü işaretli tamsayı türüdür yani negatif ve pozitif değerler atanabilmektedir. Short türünde tutabileceğimiz değerler -32,768 ile 32,767 aralığındadır. İnt türünde bir değişken tanımlaması aşağıdaki gibi yapılabilir:

short a;

int

En çok kullanılan veri türlerinden biridir. int türü 32 bitlik işaretli tamsayı veri türüdür. -2,147,483,648 ile +2,147,483,648 arasındaki değerler atanabilmektedir. İnt türünde bir değişken tanımlaması aşağıdaki gibi yapılabilir:

int a;

Long

64 bitlik (8 byte) işaretli tam sayı veri türüdür. -9.223.372.036.854.775.808 ile +9.223.372.036.854.775.807 arasındaki değerler atanabilmektedir. Long türünde bir değişken tanımlaması aşağıdaki gibi yapılabilir:

long a;

ushort

short veri türü gibi 16 bitlik (2 byte) veri türüdür. Aralarındaki fark ushort işaretsiz bir veri türüdür ve negatif sayılar atanamaz. Ushort veri tipinde tutabileceğimiz değerler 0 ile 65,535 aralığındadır. ushort türünde bir değişken tanımlaması aşağıdaki gibi yapılabilir:

ushort a;

uint

32 bitlik (4 byte) işaretsiz veri türüdür. 0 ile 4,294,967,295 arasındaki değerler atanabilmektedir. uint türünde bir değişken tanımlaması aşağıdaki gibi yapılabilir:

uint a;

ulong

64 bitlik (8 byte) işaretsiz tamsayı veri türüdür. 0 ile 18,446,744,073,709,551,615 arasındaki değerler atanabilmektedir. ulong türünde bir değişken tanımlaması aşağıdaki gibi yapılabilir:

ulong a;

float

32 bitlik (4 byte) gerçek sayı veri türüdür. +- 1.5*10-45 ile +- 3.4*1038 arasındaki değerler atanabilmektedir. float türünde bir değişken tanımlaması aşağıdaki gibi yapılabilir:

float f;

double

64 bitlik (4 byte) gerçek veri türüdür. +- 5.0*10-324 ile +- 1.7*10308 arasındaki değerler atanabilmektedir. double türünde bir değişken tanımlaması aşağıdaki gibi yapılabilir:

double a;

decimal

128 bitlik (16 byte) gerçek sayı veri türüdür. +- 1,5*10-28 ile + – 7,9*1028 arasındaki değerler atanabilmektedir. decimal türünde bir değişken tanımlaması aşağıdaki gibi yapılabilir:

decimal a;

bool

true (doğru) ya da false (yanlış) değerlerini saklamak için kullanılan veri türüdür. Bool türünde bir değişken tanımlaması aşağıdaki gibi yapılabilir:

bool a;

char

16 bit uzunluğunda evrensel bir karakter kod olan Unicode standartlarındaki karakterleri temsil etmek için kullanılan veri türüdür. Her bir karakterin bir Unicode değeri vardır. Char türünde bir değişken tanımlaması aşağıdaki gibi yapılabilir:

char a;

string

Unicode karakterlerinden oluşan bir dizi olarak algılanabilir. Genellikle şifre, kullanıcı adı soyadı gibi metin girişlerinde kullanılabilecek bir veri türüdür. Char türünde bir değişken tanımlaması şağıdaki gibi yapılabilir:

string a;

BOT Benson Topluluk kurucusu ve bir yazılımcı.