Temel İşletme Ders Notları (Örnek Sorular)

{{ page.title }}

Aşağıdaki sorular Temel işletme ders notlarından oluşan sorulardır. Soruları sınava girmeden tekrar kontrol edebilir ve cevapların doğruluğunu kendinizde teyit edebilirsiniz.

Aşağıdakilerden hangisi İşletmenin fiyatlandırma amaçlarından değildir?

a) Piyasadaki müşteri seviyesine göre fiyat belirleyebilmek
b) İşletmenin yaşamını sürdürme çabası
c) Belirlenen pazar payı hedeflerine ulaşabilmek
d) Finansal başarı düzeyini yakalamak

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerden bölümlendirme gerçekleştirilirken dikkate alınan kriterlerden biri değildir?

a) Fonksiyonlara göre
b) Yöneticilere göre
c) Sayı temeline göre
d) Ürün temeline göre
e) Coğrafya temeline göre

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin özel amaçlarından değildir?

a) Çalışanlarını eğiterek kendilerini geliştirme ve meslekte ilerleme olanaklarına ve fırsatlarına kavuşmalarını sağlamak
b) Ortalamanın üzerinde getiri sağlamak
c) Çalışanlara iyi ücret vermek ve çalışma koşullarını geliştirip iyileştirmek
d) Müşteri ve tüketicilere daha kaliteli mal ve hizmet sunmak

Günde 24 saat, 7 hafta, yılda 365 gün devam eden üretim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sürekli üretim sistemi
b) Akıcı üretim sistemi
c) Kitle üretim sistemi
d) Tek üretim sistemi
e) Parti üretim sistemi

Aynı hiyerarşik düzeyde bulunan yönetici veya fonksiyonel bölümler arasındaki iletişimi ifade eden iletişim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Dikey iletişim
b) Çapraz iletişim
c) Ast-üst iletişim
d) Aşağıdan yukarıya iletişim
e) Yatay iletişim

İnsan ihtiyaçlarını gideren mal veya hizmetleri elde etmek amacıyla yapılan her türlü çaba veya faaliyetlere ne ad verilir?

a) Pazarlama
b) Teknoloji
c) Girişim
d) Üretim

Pazarlama planlaması ve kontrolüne bilgi sağlayan işlevsel bilgi sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Üretim bilgi sistemi
b) İK bilgi sistemi
c) Muhasebe bilgi sistemi
d) İşletme bilgi sistemi
e) Pazarlama bilgi sistemi

“Önceden belirlenmiş ilke ve kurallara göre, organizasyonun tıpkı bir makine gibi işletilmesi üzerine kurulmuştur. ” ifadesi hangi yaklaşıma aittir?

a) Durumsallık Yaklaşımı
b) Bürokrasi Yaklaşımı
c) Klasik Yönetim Teorisi
d) Davranışsal Yaklaşım

Aşağıdakilerden hangisi pazarlamada aracı kullanmanın faydalarından biri değildir?

a) Aracılar, işletmelere zaman ve para tasarrufu sağlamaktadırlar
b) Aracılar, işletmenin sattığı malların fiyatlarını yükseltmesine yardımcı olurlar
c) Aracılar, işletmelere zaman zaman finansal destekler sağlamaktadırlar
d) Aracılar, işletmelere tutundurma faaliyetlerinde yardımcı olmaktadırlar

Aşağıdakilerden hangisi üretim araçlarının mülkiyetine göre işletmeleri ifade etmez?

a) Karma İşletmeler
b) Kamu İşletmeleri
c) Sahipli İşletmeler
d) Özel İşletmeler

Aşağıdakilerden hangisi pazarlamada aracı kullanmanın faydalarından biri değildir?

a) Aracılar, işletmenin sattığı malların fiyatlarını yükseltmesine yardımcı olurlar
b) Aracılar, işletmelere zaman ve para tasarrufu sağlamaktadırlar
c) Aracılar, işletmelere tutundurma faaliyetlerinde yardımcı olmaktadırlar
d) Aracılar, işletmelere zaman zaman finansal destekler sağlamaktadırlar

Bir ekonomik sistemin ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmet sağlayan, tüm kar amaçlı faaliyet ve teşebbüslere ne ad verilir?

a) Tüketim
b) İşletme
c) Yatırım
d) Ekonomik Sistem

Köprü inşaatı, fabrika kuruluşu, baraj inşası gibi üretimler hangi üretim sistemini ifade etmektedir?

a) Parti üretim sistemi
b) Sürekli üretim sistemi
c) Sipariş üretim sistemi
d) Sıfır stoklu üretim sistemi
e) Proje (tek) üretim sistemi

“Bir organizasyon yapısı içinde çalışan insan unsurunu anlamak, onun yeteneklerinden yararlanmak, yapı ile insan davranışları arasındaki ilişkileri incelemek, organizasyon içinde ortaya çıkan sosyal grupları ve özellikleri tanımlamaktır.” ifadesi hangi yönetim düşüncesi içerisinde yer almaktadır?

a) Bilimsel Yönetim Yaklaşımı
b) Davranışsal Yaklaşım
c) Neoklasik Yönetim Teorisi
d) Bürokrasi Yaklaşımı

Aşağıdakilerden hangisi yönetimin fonksiyonlarından değildir?

a) Örgütleme
b) Planlama
c) Pazarlama
d) Kontrol

Aşağıdakilerden hangisi işletme birliklerinden değildir?

a) Holding
b) Tröst
c) Kooperatif
d) Kartel

Aşağıdakilerden hangisi Pazarlama eylemini gerçekleştirirken ortaya çıkan faydalardan değildir?

a) Yer
b) Şekil
c) Satış
d) Zaman

Aşağıdakilerden hangisi planlamanın aşamalarından biri değildir?

a) Koşulların gerçekleştirilmesi
b) Örgütsel amaçların belirlenmesi
c) Alternatiflerin geliştirilmesi
d) En iyi alternatifin seçilmesi
e) Planlama süreci

Aşağıdakilerden hangisi İşletmenin Fiyatlandırma Amaçlarından değildir?

a) Finansal başarı düzeyini yakalamak
b) Piyasadaki müşteri seviyesine göre fiyat belirleyebilmek
c) Belirlenen Pazar payı hedeflerine ulaşabilmek
d) İşletmenin yaşamını sürdürme çabası

Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden değildir?

a) Sermaye
b) Emek
c) Girişimci
d) Tüketici

Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Şirketlerindendir?

a) Tek Kişi İşletmesi
b) Kollektif Şirket
c) Limited Şirket
d) Komandit Şirket

İnsan ihtiyaçlarını gideren mal veya hizmetleri elde etmek amacıyla yapılan her türlü çaba veya faaliyetlere ne ad verilir?

a) Üretim
b) Teknoloji
c) Girişim
d) Pazarlama

Aşağıdakilerden hangisi “Hizmet”lerin belirgin özelliklerinden değildir?

a) Üretim kalitesini ölçmek zordur
b) Ürünler elle tutulmaz
c) Tüketiciyle birebir iletişim düşüktür
d) Tüketim geciktirilmez
e) Emek yoğundur

Aşağıdakilerden hangisi üretim yönetiminin çağdaş boyutlarından değildir?

a) Sosyal sorumluluk baskısı
b) Kalite anlayışından değişimler
c) Küresel rekabet
d) Süreç tasarımı
e) İleri teknoloji bilgisayarlar

Aşağıdakilerden hangisi İşletme’nin amaçlarından değildir?

a) Kar Elde Etme
b) Optimal Düzeyde Üretim
c) Toplumsal Fayda ve Sorumluluk
d) Sürdürülebilirlik

BOT Benson Topluluk kurucusu ve bir yazılımcı.