İş Sağlığı ve Güvenliği Uzaktan Eğitim 2. Sınav Soruları

{{ page.title }}

İş Sağlığı ve Güvenliği 2. Uzaktan Eğtitim Dersinin Sınav Soruları sınav sorularını çözmeden tekrar gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.

Cevaplar üzerinde bir yanlışlık var ise bunları yorum olarak bize yazabilirsiniz.

İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin çalışanlara, işyeri ve çevresine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla yapılması gereken çalışmalara ne ad verilir?

a-) Analiz çalışması
b-) İşe uygun işçi seçme
c-) İnandırma ve özendirme
d-) İş disiplini
e-) Risk değerlendirme

Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için İş Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre işverenin yükümlülüklerinden biri değildir?

a-) İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanabilmesi için gerekli önlemlere uyma konusunda işçilere emir ve talimat vermek
b-) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili işçilere eğitim vermek
c-) İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı oluşturmak
d-) İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanabilmesi için her türlü önlemi almak
e-) İş sağlığı ve güvenliği için gerekli araç ve gereci eksiksiz bulundurmak

Aşağıdakilerden hangisi işverenlerin işçilerin iş kazası ve meslek hastalığından kaynaklanan karşılanmayan zararını karşılamalarını sağlamak amacıyla açtıkları davalardır?

a-) Alacak davaları
b-) Tazminat davaları
c-) Eda davaları
d-) İcra davaları
e-) Tespit davaları

Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını kaç gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmekle yükümlüdürler?

a-) 7
b-) 30
c-) 20
d-) 15
e-) 10

Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin amaçlarından biridir?

a-) Teknik ihtiyaçları karşılamak
b-) Sosyal yükümlülükleri yerine getirmek
c-) Ekonomik zorunlulukları düzenlemek
d-) İşyeri güvenliğini sağlamak
e-) Kayıt dışı istihdamı ortadan kaldırmak

Solunma yapılan kimyasala ilk yardım müdahalesi nasıl olmalıdır?

a-) Kirlenen giysiyi çıkarın, bol su ve sabunla deriyi yıkayın. Tahriş geçmiyorsa İşyeri hekimine başvurun.
b-) Gözünüz bol su ile yaklaşık 15 dk. Yıkanmalıdır. Tahriş geçmiyorsa İşyeri hekimine başvurulmalıdır.
c-) Temiz havaya çıkın. Şikâyetlerin devam etmesi halinde İşyeri hekimine başvurun
d-) Su için, ağzınızı bol su ile çalkalayın. Kusmamaya çalışın. İşyeri hekimine başvurun
e-) Çalışmaya solunum maskesi takarak devam edin.

Aşağıdakilerden hangisi 1865 tarihli Dilaver Paşa Nizamnamesinde yer alan düzenlemelerden biri değildir?

a-) İş kazası nedeniyle çalışamayan işçiye, çalışmadığı dönemde ücreti ödenmeye devam edecektir.
b-) İşe hazır bekleyen işçilere çalıştırılmasalar bile ücret ödenecektir.
c-) Önemsiz sayılabilecek hastalıklarda işçiler madenlerde bulundurulan doktorlarca tedavi edilecektir.
d-) Günlük çalışma süresi on saattir.
e-) İşçilere çalışma süresinin dışında dinlenme süresi verilecektir.

Çalışma ortamı gözetimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a-) İşyerindeki tehlikeler belirlenecek
b-) Risk değerlendirmesi yapılacak
c-) Çalışma ortamındaki olası riskler belirlenecek ve geri bildirim yapılacak
d-) Yapılan risk değerlendirmesine göre plan yapılacak
e-) Hepsi

Asbestle Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik kapsamına giren çalışmalarda, alınması gereken önlemler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a-) Kişisel koruyucu donanımlar işyeri dışına çıkarılamaz.
b-) Çalışanlara uygun el ve yüz yıkama yerleri, tozlu işlerde ise duş imkânı sağlanır.
c-) Koruyucu giysiler ile çalışanların kendilerine ait giysileri aynı yerde muhafaza edilebilir.
d-) Koruyucu giysiler işyerinde veya temizlik işlerinin yapıldığı yerlerde temizlenir ve işyerinden yalnızca kapalı kaplar içerisinde çıkarılır,
e-) Kullanılan kişisel koruyucu donanımlar, özel olarak belirlenmiş yerlerde saklanır, her kullanımdan sonra kontrol edilip temizlenir, tamir ve bakımı yapılır.

Aşağıdakilerden hangisi çalışma ortamı bölümlerinden biri değildir?

a-) Tedarikçiler
b-) İşyerindeki iş ekipmanları
c-) İşyerinde kullanılan maddeler
d-) İşyerinde çalışanlar
e-) İşyeri bina ve eklentileri

“Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik”e göre İşyerlerinde, kaza ve acil durumlarda uyulması gereken hususlarla ilgili olarak hangisi yanlıştır?

a-) İşveren, işyerindeki tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak kaza, olay ve acil durumlarda yapılacak işleri önceden belirleyen bir acil eylem planı hazırlamak ve planın gerektirdiği düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.
b-) İşveren kaza halinde ve acil durumlarda, olayın etkilerini azaltacak tüm önlemleri derhal alacak ve işçileri durumdan haberdar edecektir.
c-) İşveren etkilenmiş alana kimsenin girmemesi için gereken önlemleri alacaktır.
d-) İşveren, tahliye ve yardım işlerinin en kısa zamanda yapılabilmesi için, sağlık ve güvenlik yönünden riskin arttığını bildiren gerekli uyarı ve haberleşme sistemlerini kuracaktır.
e-) İşveren acil durumlarda tüm önlemleri derhal alacak ve işçileri durumdan haberdar edecektir.

Asbestle Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik kapsamına giren çalışmalarda, sınır değerin aşılması durumunda yapılması gerekenlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a-) Sınır değerin aşılmasının nedenleri tespit edilerek asbest konsantrasyonunun bu değerin altına inmesi için derhal gerekli önlemler alınır.
b-) Çalışanların korunması için uygun önlemler alınıncaya kadar etkilenmiş alanda mümkün olan en az sayıda çalışan ile çalışma yapılır.
c-) Alınan önlemlerin yeterli olup olmadığını belirlemek İçin ortam havasında tekrar asbest konsantrasyon eğitimi yapılır.
d-) Maruziyetin diğer önlemlerle azaltılmasının mümkün olmadığı ve ancak solunum sistemi koruyucusu kullanılarak sınır değere uyumun mümkün olduğu hallerde, çalışanların koruyucu ile çalışmaları süreklilik arz edemez.
e-) Her bir çalışanın çalışacağı azami süre önceden belirlenir ve bu süre kesinlikle aşılamaz.

Aşağıdakilerden hangisi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu anlamında iş kazası sayılan bir durumdur?

a-) Tamirhanede çalışan işçinin resmi tatil gününde sokakta kendi arabasını tamir ederken elini kesmesi
b-) İşe bisikletle gelen işçinin trafik kazası geçirerek yaralanması
c-) Öğle tatilinde markete giden işçinin düşüp kolunu kırması
d-) Tekstil fabrikasında çalışan işçiye işyerindeki ampulü değiştirirken elektrik çarpması
e-) Yıllık iznini kullanmakta olan işçinin evini badana yaparken merdivenden düşüp kafasını çarpması

“İşçi çalıştığı fabrikanın girişinde bağlı olan işverene ait köpeklerden biri tarafından ısırılmıştır.” Bu olayla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a-) Hayvan bulunduranın sorumluluğunda zaman aşımı, fiilin meydana geldiği tarihten itibaren 2 yıldır.
b-) Hayvan bulunduran işveren gerekli özeni gösterdiğini fakat bir mücbir sebebin varlığından dolayı durumun önlenemeyeceğini ispatlasa dahi zarardan sorumlu tutulacaktır.
c-) İşçi isterse Türk Borçlar Kanunu’nun haksız fiil hükümlerine, isterse hayvan bulunduranın sorumluluğu hükümlerine dayanarak dava açabilir.
d-) Sorumluluğun doğabilmesi için hayvanın bakımının geçici değil sürekli olarak üstlenilmesi gerekmektedir.
e-) Hayvan bulunduran işverenin sorumlu tutulabilmesi için zarar ile hayvan arasında illiyet bağının bulunmasına gerek yoktur.

Aşağıdakilerden hangisinde işverenin işçiyi koruma ve gözetme borcuna ilişkin özel hukuk niteliği taşıyan düzenlemeler yer almaktadır?

a-) Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
b-) Anayasa
c-) İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
d-) İş Kanunu
e-) Türk Borçlar Kanunu

Aşağıdakilerden hangisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın örgüt yapısı içinde bulunan iş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu birimlerden biri değildir?

a-) İş Teftiş Kurulu Başkanlığı
b-) İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı
c-) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
d-) Verimlilik Genel Müdürlüğü
e-) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli davranışlara yol açan fizyolojik faktörlerden biridir?

a-) Medeni durum
b-) Cinsiyet
c-) Eğitim Seviyesi
d-) Yaş
e-) Yorgunluk

Aşağıdakilerden hangisi Acil durum ve türleri arasında yer almaz?

a-) Çevresel felaketler
b-) Endüstriyel kazalar
c-) Kimyasal döküntü
d-) Kişisel sıkıntılar
e-) Taşımacılık kazaları

Risk matrisinin sonuç değerlendirmesinde ciddi sonucu hangi derecelendirmeye denk gelmektedir?

a-) İş günü kaybı yok, ilk yardım gerektiren
b-) Tedavi gerekir, sürekli iş göremezlik
c-) İlk yardım gerektiren
d-) Ölüm, yaralanma, meslek hastalığı
e-) Hafif yaralanma, tedavi gerekir

Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve gü­venliği alanında korunma yöntemlerin­den değildir?

a-) Kaynağa yönelik korunma önlemleri
b-) Üretime yönelik koruma önlemleri
c-) Üretime yönelik koruma önlemleri
d-) Kişiye yönelik korunma tedbirleri
e-) Olası risklere karşı önleme ve korunma tedbirleri

BOT Benson Topluluk kurucusu ve bir yazılımcı.