İş Sağlığı ve Güvenliği – 1

{{ page.title }}

İş Sağlığı ve Güvenliği sınav sorularını yapmadan tekrar gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Cevaplar üzerinde kesin doğruluk sunmuyoruz.
Cevaplar üzerinde bir yanlışlık var ise bunları yorum olarak bize yazabilirsiniz.

“İşçi çalıştığı fabrikanın girişinde bağlı olan işverene ait köpeklerden biri tarafından ısırılmıştır.” Bu olayla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a. Hayvan bulunduran işverenin sorumlu tutulabilmesi için zarar ile hayvan arasında illiyet bağının bulunmasına gerek yoktur.
b. Hayvan bulunduranın sorumluluğunda zaman aşımı, fiilin meydana geldiği tarihten itibaren 2 yıldır.
c. İşçi isterse Türk Borçlar Kanunu’nun haksız fiil hükümlerine, isterse hayvan bulunduranın sorumluluğu hükümlerine dayanarak dava açabilir.
d. Sorumluluğun doğabilmesi için hayvanın bakımının geçici değil sürekli olarak üstlenilmesi gerekmektedir.
e. Hayvan bulunduran işveren gerekli özeni gösterdiğini fakat bir mücbir sebebin varlığından dolayı durumun önlenemeyeceğini ispatlasa dahi zarardan sorumlu tutulacaktır.

Risk değerlendirme aşağıdaki beş temel adımda oluşmaktadır. Riski doğru değerlendirebilmek için aşağıdaki beş temel faktör nasıl sıralanmalıdır?

1. I-Riskleri değerlendirme,
2. II-Tehlikeleri tanımlama,
3. III-Kontrol tedbirlerini tamamlama,
4. IV-Kontrol Tedbirlerine karar verme
5. V-İzleme ve tekrar etme

a. II-V-I-IV-III
b. II-I-lV-III-V
c. I-II-III-IV-V
d. II-III-I-IV-V
e. II-I-lV-III-V

Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin amaçlarından biridir?

a. Kayıt dışı istihdamı ortadan kaldırmak
b. İşyeri güvenliğini sağlamak
c. Sosyal yükümlülükleri yerine getirmek
d. Teknik ihtiyaçları karşılamak
e. Ekonomik zorunlulukları düzenlemek

Aşağıdakilerden hangisi iş kazası nedenlerinden olan insana bağlı nedenler kapsamında tehlikeli davranışlara yol açan psikolojik faktörlerden biri değildir?

a. Sakarlık
b. Yorgunluk
c. Duygusal yapı
d. İhmalkarlık
e. Stres

Daha çok çalışma ortamında bulunan ve işçinin sağlığını etkileyebilecek risk faktörleri karşısında işçinin sağlığının korunması anlamında kullanılan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a. Meslek Hastalığı
b. İş Sağlığı
c. İş Güvenliği
d. Değer faktörü
e. Sağlık Analizi

İşverenler, iş kazalarını meydana geldikten sonra ne kadar zaman içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmek zorundadır?

a. 3 iş günü içinde
b. 1 hafta içinde
c. Derhal
d. 5 iş günü içinde
e. 1 ay içinde

Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışanların yükümlülüklerinden biri değildir?

a. Ciddi ve yakın tehlike durumlardan işvereni haberdar etmek
b. İş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıtlarını tutmak
c. Diğer çalışanların sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşürmemek
d. İşle ilgili makine ve teçhizatı kurallara uygun şekilde kullanmak
e. Kişisel koruyucu malzemeleri doğru kullanmak

ISG Risk değerlendirmesi uygulaması aşağıdakilerden hangisinde zorunludur?

a. EN 1628
b. ISO 14000
c. ISO 9001
d. OHSAS 18001 (TS18001)
e. ISO 18000

Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarının meydana gelmesinde tehlikeli davranışlara yol açan kişisel özelliklerden biri değildir?

a. Yaş
b. Yorgunluk
c. Statü
d. Eğitim düzeyi
e. Medeni durum

Osmanlı İmparatorluğu’nda padişahın onayından geçmemesine rağmen Ereğli Kömür Havzası’nda uygulanan düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

a. Maden İşçilerinin Sıhhatine Yönelik Kanun
b. Ereğli Havzai Fahmiye Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun
c. Dilaver Paşa Nizamnamesi
d. Maadin Nizamnamesi
e. Maden Nizamnamesi

Aşağıdakilerden hangisi işverenlerin işçilerin iş kazası ve meslek hastalığından kaynaklanan karşılanmayan zararını karşılamalarını sağlamak amacıyla açtıkları davalardır?

a. Eda davaları
b. Alacak davaları
c. Tazminat davaları
d. Tespit davaları
e. İcra davaları

Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarının önlenmesinde devletin üzerine düşen görevlerden biridir?

a. Araştırma ve eğitim kuruluşları aracılığıyla sorunların bilimsel yönden çözümlenmesine öncülük etme
b. Risk değerlendirmesi yapma/yaptırma
c. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyma
d. Toplu iş sözleşmelerine iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili hükümler konulmasını sağlama
e. İşe uygun işçi seçme

1. I. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi
2. II. İşin durdurulması
3. III. İşyerinin kapatılması
4. IV. Ölümlü iş kazası sebebiyle kamu ihalesinden yasaklama
5. V. Ticaretten men edilme

Yukarıdakilerden hangileri iş güvenliği tedbirlerini almayan işverenlere idari yaptırım uygulanmasını gerektiren kanuni düzenlemelerdir?

a. Yalnız III
b. I, II, III ve V
c. I, III ve IV
d. Yalnız I
e. I,II ve IV

Aşağıdakilerden hangisi iş kazası ve meslek hastalıklarının işveren açısından ortaya çıkan doğrudan maliyetlerinden biridir?

a. Sigortalanmamış tedavi giderleri
b. Kazaya uğrayan işçiye, kayıp iş günü için ödenen ücretler
c. İşçiye ve ailesine ödenen tazminatlar
d. Kaza sırasında üretime ara verilmesinden kaynaklanan kayıplar
e. Kazanın gerektirdiği fazla mesainin maliyeti

Aşağıdakilerden hangisi 1869 tarihli Maadin Nizamnamesi’nde yer alan düzenlemelerden biridir?

a. Madenlerde zorla çalıştırma sistemini tamamıyla ortadan kaldırması
b. Ücretlerin ayni olarak ödenmesinin yasaklanması
c. Hastalığın, iş sözleşmesinin sona erme nedeni olarak kabul edilmesi
d. En az 50 işçi çalıştıran işyerlerinde hekim bulundurmanın zorunlu olması
e. Sağlık ve güvenlik şartlarına uymayan işverenlerin ruhsat ve imtiyazlarının iptal edilmesi

Aşağıdakilerin hangisi Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre iş kazası değildir?

a. İşçinin servis aracından indikten sonra yürüyerek evine giderken kaza geçirmesi sonucunda yaralanması
b. Kadın işçinin çocuğunu emzirmek için evine giderken düşmesi sonucunda yaralanması
c. Toplantı için şehir dışına giden işçinin toplantı bittikten sonra parkta oturduğu sırada bir bombanın patlaması sonucunda yaralanması
d. İşçinin işyerinin yemekhanesinde düşmesi sonucunda yaralanması
e. İşçinin işverenin verdiği faturaları bankaya yatırmak için yolsa yürürken düşmesi sonucunda yaralanması

Maadin Nizamnamesi’ne ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Kazaların idareye bildirilmesi zorunluluğu getirmiştir
b. İş kazasında kusurlu bulunan işverenlerin para cezası ile cezalandırılması düzenlemesi yapılmıştır.
c. Madenlerde doktor ve eczane bulundurulması yükümlülüğü getirmiştir.
d. İş kazasına uğrayan işçilere ve ailelerine işveren tarafından tazminat ödenmesi esasını getirmiştir.
e. Madenlerde zorla çalıştırma sistemini devam ettirmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde işverenlerin alacağı önlemlerden biri değildir?

a. İş sağlığı ve güvenliğini devlet politikası haline getirmek
b. İş kazalarına ilişkin kayıtları tutmak
c. İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri vermek
d. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatını titizlikle uygulamak
e. İş sağlığı ve güvenliğine yönelik araç-gereçleri noksansız bulundurmak

Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin önem kazanmasındaki teknik zorunluluklardan biridir?

a. Esnek çalışma şekillerinin yaygınlaşarak işyeri dışında çalışmanın artması
b. Yaygın olarak kullanılan kimyasalların sayısının gün geçtikçe artması
c. Yeni teknolojilerin kullanılmasının maliyeti artırması
d. Kayıt dışı istihdamın yaygın hale gelmesi
e. Gece sayılan dönemde çalışanların dikkatinin çabuk dağılması

BOT Benson Topluluk kurucusu ve bir yazılımcı.